DIR4Films: Dusit Thani


กว่า 50 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เราเห็นตลอดเวลา มันรายล้อมด้วยวันคืนที่หมุนไป ชีวิตที่เดินหน้า ความสุขที่เกิดขึ้น อนาคตที่คืบคลานเข้ามา และเราก็ได้อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนผันมาจนถึงปัจจุบัน คงถึงเวลาแล้ว ที่โรงแรมดุสิตธานี จะสะกดให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง แล้วเฝ้ามองมาที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น . หนังเล่าเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นในโรงแรมดุสิตธานี ตั้งแต่ก่อสร้างจนปัจจุบัน ผ่านตัวละคร 3 Generations เพื่อบอกถึง เรื่องราวและตํานานที่ถูกส่งต่ออย่างไม่มีวันจบส้ิน . เรื่องราวในแต่ละช่วง จะถูกเล่าผ่านฉาก เพียงหนึ่งฉากสําหรับหนึ่งเรื่องราว แต่ละฉากจะถูก เล่าให้เห็นถึงบรรยากาศของผู้คน บ้าน เมือง แฟชั่น และสิ่งอื่นๆท่ีสามารถย้อน ความทรงจําของคนในยุคนั้นให้รู้สึกได้ถึง อารมณ์ เรื่องราว และเหตุการณ์ในอดีต . สร้างความรู้สึกร่วมกับคนดู ด้วย เหตุการณ์ท่ีทําให้นึกถึงวันวานในอดีต โดยแต่ละซีนจะมีตัวละครหลักท่ีนํา เสนอเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตที่น่า จดจําและให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่ารําลึกถึง

DIR4 CO., LTD.

 

6/1 SOI ARI 5, PAHOLYOTHIN RD. SAMSENNAI,
PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND.

GREAT VISUAL IMPACTS LIFE

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

follow us